Dc Centrum

Tytuł projektu: 

„Utworzenie centrum demonstracyjnego innowacyjnych technologii, fab labs i living lab – rozwój infrastruktury Synergia Inkubatora w gm. Żnin celem polepszenia warunków do rozwoju MŚP”.

Numer projektu: 

RPKP.01.04.03-04-0002/23

Beneficjent: 

DC CENTRUM Sp. z o.o.

Cele projektu: Głównym celem niniejszego projektu jest zapewnienie lepszych warunków do rozwoju MŚP funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jego realizacja nastąpi poprzez utworzenie w Synergia Inkubatorze w Jaroszewie (ul. Fabryczna 10, 88-400 Żnin) centrum demonstracyjnego innowacyjnych technologii, dwóch fab labs i living lab. Będzie to możliwe dzięki:

 • zakupieniu niezbędnych środków trwałych,
 • zakupieniu niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych,
 • wykonaniu koniecznych prac remontowych mających na celu odpowiednie dostosowanie przestrzeni.

Utworzenie wskazanej infrastruktury przyczyni się do rozszerzenia zakresu usług świadczonych w ramach inkubatora.

Planowane efekty:

 • wzrost świadomości na temat innowacyjnych technologii, które można wdrażać w przedsiębiorstwach,
 • przygotowanie przedsiębiorców na transformację cyfrową, która już się rozpoczęła i będzie z czasem dynamiczniej się rozwijać,
 • udostępnienie pracowni fotograficznej oraz pracowni dźwiękowej,
 • zwrócenie uwagi przedsiębiorców na istotność jakości prezentowanych treści oraz siłę małych zmian, które mogą się przełożyć na wysoki wzrost konkurencyjności,
 • rozwijanie podejścia popytowego przy wdrażaniu nowych bądź ulepszonych produktów lub usług, 
 • wspieranie rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji,
 • identyfikacja regionu, w tym przede wszystkim gminy Żnin, jako miejsca wspierającego przedsiębiorczość.

Wartość projektu: 

639 526,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 

441 949,00 zł

Dc Centrum

Tytuł projektu: 

„VR Inkubator – miejsce realizacji działań na rzecz rozwoju MŚP i wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu”.

Numer projektu: 

RPWP.01.03.01-30-0005/20.

Beneficjent: 

DC CENTRUM Sp. z o.o.

Cele projektu: Celem przedmiotowego projektu jest stworzenie warunków do rozwoju MŚP oraz wzmocnienie ich konkurencyjności. Poprzez realizację projektu zdecydowanie zwiększy się dostępność do wysokiej jakości usług okołobiznesowych, doradczych oraz specjalistycznych ze względu na świadczenie ich na preferencyjnych warunkach.

Planowane efekty:

Wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Wartość projektu: 

2 829 977,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 

2 143 823,76 zł

Dc Centrum

Tytuł projektu: 

„SYNERGIA INKUBATOR – łączymy biznes i kulturę (budowa inkubatora przedsiębiorczości w gm. Żnin)”.

Numer projektu: 

RPKP.01.04.03-04- 0002/20

Beneficjent: 

DC CENTRUM Sp. z o.o.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP. Jego spełnienie będzie możliwe poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. budowa nowoczesnego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 2. wyposażenie budynku głównego Inkubatora oraz jego hali w środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury, a jednocześnie odpowiadające na potrzeby odbiorców końcowych,
 3. świadczenie szeregu specjalistycznych usług, spełniających standardy światowe.

Planowane efekty:

1. Zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury dedykowanej sektorowi MŚP,

2. Przedsiębiorcom zostanie udostępnione miejsce gdzie możliwe będzie zarówno wykonywanie pracy, organizowanie spotkań z kontrahentami, jak i korzystanie z licznych usług doradztwa gospodarczego,

3. Wspieranie rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji,

4. Identyfikacja regionu, w tym przede wszystkim gminy Żnin, jako miejsca wspierającego przedsiębiorczość.

Wartość projektu: 

10 309 891,34 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 

7 124 721,65 zł

Dc Centrum

Tytuł projektu: 

„VR Inkubator – zaprojektuj swój biznes”.

Numer projektu: 

RPWP.01.03.02-30-0007/18.

Beneficjent: 

DC CENTRUM Sp. z o.o.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Nastąpi to poprzez poprawę jakości infrastruktury instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz podniesienie kompetencji pracowników IOB. Działania te pozwolą na stworzenie miejsca, w którym zarówno obecni jak i przyszli przedsiębiorcy będą mogli uzyskać szeroki zakres profesjonalnych usług, dostosowany do ich potrzeb, a także wymagań rynku.  Cel inwestycji koresponduje bezpośrednio z celem statutowym Wnioskodawcy, którym jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Planowane efekty:

1. Infrastruktura – budowa nowego inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Fałkowo w powiecie gnieźnieńskim.

2. Usługi – szeroki zakres planowanych do świadczenia usług będzie dostosowany do różnorodnego grona odbiorców. Pod względem biznesowym oferta zostanie dopasowana zarówno do potrzeb start-upów, jak i małych czy średnich przedsiębiorstw, działających na rynku w dowolnej branży.

3. Podnoszenie kompetencji – szkolenia dla pracowników IOB.

Wartość projektu: 

9 164 225,45 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 

5 622 494,83 zł

Dc Centrum

Dofinansowanie w ramach Umowy Pożyczki – Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Nr Umowy:

3/3/2021/DISIM

Kwota dofinansowania: 

586 694,73 PLN

Beneficjent:

DC Centrum Sp. z o.o. 

VR Inkubator

Synergia Inkubator