Przedsiębiorcy  stoją  przed licznymi  wyzwaniami z obszaru transformacji energetycznej a konieczność dostosowania działalności do wymogów klimatycznych jest już powszechnie rozumiana i akceptowana. 

W związku z tym przedsiębiorstwa mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na zwiększenie efektywności energetycznej, która wynikać będzie z modernizacji posiadanej infrastruktury.

Kredyt ekologiczny to bez wątpienia jedna z ciekawszych możliwości pozyskania bezzwrotnego wsparcia inwestycji w przedsiębiorstwie. W tym przypadku inwestycje powinny dotyczyć zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a wśród potencjalnych beneficjentów znajduje się bardzo szerokie grono podmiotów. Dotację mogą otrzymać nie tylko przedsiębiorstwa  z  sektora  MŚP, ale  również  z  grupy  small  mid-caps  (do 499 pracowników) i mid-caps (do 3 000 pracowników). Choć nazwa działania „kredyt ekologiczny” może być myląca, gdyż kojarzy się z instrumentem zwrotnym, to udzielane wsparcie przyjmuje postać bezzwrotnej dotacji. Koncepcja przekazania wsparcia wiąże się jednak nieodłącznie z kredytem, gdyż dotacja nazywana „premią ekologiczną” zostanie wypłacona tylko i wyłącznie na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych.

W związku z bardzo rozbudowanym zakresem rodzajów pomocy, ostateczna intensywność wsparcia (procentowy poziom dotacji) jest możliwa do określenia po ustaleniu wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu projektu.

W poniższej tabeli przedstawiono uproszczony poziom wsparcia.

Kredyt ekologiczny to wyjątkowe działanie ze względu na konieczność załączenia do wniosku o dofinansowanie określonych dokumentów. Wymienione załączniki są obligatoryjne na etapie składania wniosku i nie jest możliwe ich pozyskanie oraz załączenie na etapie oceny bądź zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Pierwszym dokumentem jest promesa kredytu ekologicznego lub umowa warunkowa kredytu. Tego typu dokument może sporządzić jeden ze współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego banków na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Przeprowadzenie procesu oceny zdolności kredytowej może wymagać przygotowania dodatkowych dokumentów (np. biznesplanu, harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, planu przepływów pieniężnych etc.). Praktyka wskazuje, że na pozyskanie promesy z banku należy zarezerwować ok. 4 – 5 tygodni, licząc od momentu rozpoczęcia prac nad przygotowaniem aplikacji do momentu udostępnienia przez bank promesy.

Drugi dokument stanowi szkic sytuacyjny, który powinien przedstawiać obszar objęty projektem. Należy przez to rozumieć np. plan budynku, jeśli będzie podlegał termomodernizacji, z odpowiednio zaznaczonymi modyfikacjami, w tym rozmieszczeniem maszyn.

Ostatni rodzaj załącznika, który wymaga odpowiedniego przygotowania to dokument audytu, sporządzany na podstawie audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (audyt obligatoryjny) oraz audytu efektywności energetycznej (audyt opcjonalny). Doświadczony audytor potrzebuje zazwyczaj 4 – 8 tygodni na dokonanie analizy i sporządzenie dokumentacji.

Przeczytaj inne Newslettery

maj

październik

Skontaktuj się z nami