Realizowane przez Dział Prawny DC CENTRUM doradztwo jest usługą kompleksową. Świadczenie usługi prawnej poprzedzone jest każdorazowo szczegółową analizą złożoności przypadku. Następnie prawnicy opracowują możliwe rozwiązania i  przedstawiają je klientom.  Wysoka jakość i poufność zwiększa zaufanie oraz pozwala szybciej wypracować oczekiwane rozwiązania.

Obsługa prawna świadczona przez naszych prawników może dotyczyć m.in.:

 • bieżącego doradztwa w zakresie interpretacji przepisów prawa i ich zmian,
 • tworzenia i opiniowania umów w obrocie gospodarczym,
 • polubownego dochodzenia należności przeterminowanych poprzez tworzenie
  przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • sądowego dochodzenia należności przeterminowanych poprzez tworzenie
  pozwów i reprezentację powoda przed sądem,
 • tworzenia umów spółek i ich zakładania,
 • bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego w zakresie uchwał
  wspólników, zmian w strukturze właścicielskiej, zmian zarządu, przekształceń,
 • doradztwa i obsługi w zakresie obrotu nieruchomościami.