Usługi rozliczania są komplementarnymi do usług pozyskania dotacji, ponieważ po uzyskaniu dofinansowania to na Beneficjencie ciąży obowiązek prowadzenia stosownej sprawozdawczości z realizacji projektu. Zazwyczaj Klienci decydują się powierzyć nam zarówno uzyskanie wsparcia, jak i jego późniejsze rozliczenie dzięki czemu mają pewność, że zachowane zostaną wszelkie unijne wymogi.

Doświadczony zespół koordynatorów projektu i  specjalistów ds. rozliczeń lub  specjalistów promocji i informacji zatroszczy się o formalności, podczas gdy Ty będziesz mógł skupić się na realizacji projektu i rozwijaniu swojej działalności!

Świadczone przez DC CENTRUM usługi w zakresie rozliczania polegają m.in na:

 • weryfikacji dokumentów księgowych pod kątem kwalifikowalności wydatku,
  poprawności zastosowanych opisów i dekretacji księgowych,
 • sprawdzeniu dokumentacji rozliczeniowej pod kątem obowiązujących
  interpretacji Instytucji Zarządzającej,
 • weryfikowaniu zapisów wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym,
 • weryfikacji prowadzonej ewidencji księgowej pod kątem zapisów umowy
  o dofinansowanie (plan kont, sposób ewidencjonowania kosztów, wydatków
  i przychodów),
 • sprawdzeniu dokumentacji potwierdzającej wybór dostawców zgodnie
  z zapisami umowy o dofinansowanie,
 • weryfikowaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie zaplanowanych
  celów w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie,
 • sprawdzaniu zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych
  i prawnych (parametry oraz oznaczenia, ewidencja ŚT i WNiP),
 • sporządzaniu wniosków sprawozdawczych oraz wniosków o płatność pośrednią
  lub końcową.