Zabytki jako rezultaty pracy poprzednich pokoleń posiadają ogromną wartość zarówno historyczną jak i kulturową oraz społeczną. Wpływają na narodową i terytorialną tożsamość społeczeństw oraz są świadectwem minionych czasów. Dzięki oddziaływaniu  na turystyczną atrakcyjność danego regionu, mogą stanowić także istotny czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarczemu.

Doceniamy polskie dziedzictwo narodowe i kulturowe. Wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu środków na realizację projektów mających na celu jego przywrócenie, zachowanie lub zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz udostępnienie na cele publiczne. Wyspecjalizowani w projektach kulturalnych analitycy opracowują zaawansowane studia wykonalności, przeprowadzają analizy popytu oraz z najwyższą starannością kompletują wymaganą dokumentację konkursową w imieniu klienta.

Dofinansowanie prac polegających na konserwacji i rewaloryzacji zabytków nieruchomych i ruchomych dedykowane jest cennym i zagrożonym całkowitą dewastacją obiektom wpisanym na listy prowadzone przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz wszystkim innym, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową.