Rewitalizacja to proces wyprowadzania z kryzysu i poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu poprzez remonty i renowację zdegradowanych elementów przestrzeni publicznej, rozwój stref zielonych, ograniczanie koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i wzrost więzi społecznych. Jej efektem jest ożywienie miast i terenów wiejskich, poprawa warunków przestrzennych, społecznych i ekonomicznych.

Wspieramy procesy rewitalizacyjne, pomagamy jednostkom samorządu terytorialnego tworzyć Lokalne Programy Rewitalizacji i pozyskiwać środki na ich realizację w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Wspólnie z klientem oraz interesariuszami procesu opracowujemy metodologię wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji, a następnie wskazujemy działania naprawcze w ramach projektów rewitalizacyjnych, mające wyprowadzić dany teren ze stanu kryzysowego.

Dzięki rewitalizacji zmniejsza się poziom bezrobocia, ubóstwa i patologii społecznych, rozwija się przedsiębiorczość, aktywność edukacyjna, sportowa i rekreacyjna oraz rozkwita życie społeczno-kulturalne.