Innowacje na Śląsku – poddziałanie 3.2.

Od 2 listopada 2015r. przedsiębiorcy z województwa Śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie dla swoich projektów w ramach poddziałania 3.2. Innowacje w MŚP, realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP”.

Kto może ubiegać się o środki unijne?

Beneficjentami środków są przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Intensywność dofinansowania zależna jest od wielkości firmy. O przynależności przedsiębiorstwa do grupy MŚP decyduje liczba zatrudnionych osób, roczny przychód oraz roczna suma bilansowa.

Na co możemy uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie uzyskają projekty zakładające wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych. Dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje w środki trwałe tj. maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny.

Jaka jest wysokość wsparcia w ramach poddziałania 3.2.?

Zgodnie z mapą Pomocy Regionalnej intensywność dofinansowania w województwie Śląskim wynosi 45% dla mikro  i małych przedsiębiorstw oraz 35% dla średnich przedsiębiorstw. W ramach pomocy de minimis przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie rzędu 50%. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. PLN, a maksymalna 2 mln PLN. Całkowita wartość projektu wynosi 10 mln PLN. W ramach niniejszego poddziałania nie przewiduje się wypłat zaliczek.

Do kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?

Dokumentację aplikacyjną składać można do 11 stycznia 2016r. wyłącznie w wersji elektronicznej. Oznacza to, że do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie tzw. elektronicznego podpisu. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na sierpień 2016.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o poddziałaniu 3.2. Innowacje w MŚP?

Na etapie składania wniosku wymagane jest załączenie opinii o innowacyjności, potwierdzającą innowacyjność technologiczną (produktową lub procesową). Dodatkowo, regulamin konkursu wymaga, aby aplikujący posiadał wszelkie zezwolenia istotne z punktu realizacji projektu.

Jak przebiega ocena wniosku o dofinansowanie?

Proces ten podzielony został na etapy, pierwszy z nich to ocena formalna, drugi merytoryczna. Ocena ta polega na punktowaniu projektu w oparciu o kryteria dla danego poddziałania. Następnie ogłoszone zostają listy rankingowe wraz z informacja o projektach, które otrzymają dofinansowanie. Warto podkreślić, iż w omawianym poddziałaniu większą ilość punktów uzyskają przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie dodatkowo innowacji nietechnologicznych, stworzenie nowych miejsc pracy oraz działania w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (medycyna, energetyka, technologie informatyczne).

Przydatne linki:

Regulamin konkursu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10889/Regulamin_konkursu_obowiazujacy.pdf

Kryteria wyboru projektu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10141/Kryteria_wyboru_projektow.pdf

Definicja MŚP według Ministerstwa Gospodarki:

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Definicja+MSP

Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego:

http://rpo.slask.pl/inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-slaskiego/

Mapa Pomocy Regionalnej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-180_pl.htm

Oficjalna Strona Funduszy Europejskich:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Lubimy dzielić się wiedzą

Dzięki naszym klientom zdobyliśmy ogromne doświadczenie w biznesie. Chcemy się nim dzielić, żebyś Ty mógł zawsze skorzystać z tej wiedzy.

Darmowa wycena

Oferujemy szerokie usługi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Sprawdź naszą ofertę.

 

Więcej artykułów

Zobacz wszystkie