Działanie WRPO 1.4.1 – Rozwój przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Działanie WRPO 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014+ ogłoszony został konkurs w ramach działania 1.4.1 skierowany do przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem działalności na rynkach zagranicznych.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania możliwa do uzyskania wynosi 700 tysięcy złotych.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego, a także ich sieci i grup planujących wspólną realizację przedsięwzięć eksportowych. Wnioskodawca na moment złożenia wniosku o dofinansowanie musi dysponować opracowanym Planem Rozwoju Eksportu, stanowiącym udokumentowanie planowanej do realizacji w ramach projektu strategii eksportowej, obejmującym takie obszary jak analiza konkurencyjności produktów, opis poszczególnych rynków docelowych i wskazanie rekomendowanych działań służących realizacji celów strategii eksportowej.

W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na wdrożeniu Planu Rozwoju Eksportu obejmującego realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym przynajmniej jednego działania obowiązkowego.

Działania obowiązkowe:

a) Doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
b) Poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania),
c) Uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki,
d) Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć i działalności eksportowej,
e) Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na wybranych rynkach,
f) Wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów i usług do wymogów rynków docelowych.

Działania dodatkowe:

a) Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
b) Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Polski w charakterze wystawcy,
c) Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,
d) Organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u wnioskodawcy.

W trakcie oceny wniosków premiowane będą przedsiębiorstwa prowadzące prace badawczo-rozwojowe, dysponujące patentem, prawem do wzoru użytkowego lub przemysłowego, a także projekty zawierające elementy innowacyjności w zakresie wprowadzanego na rynki zagraniczne produktu, a także stosowanych procesów i technologii – w tym wpisujące się w obręb Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla województwa wielkopolskiego.

Ocenie podlegać będzie również planowana skala możliwego do osiągnięcia wskutek realizacji projektu wzrostu eksportu w stosunku do przychodów ogółem, a także ewentualny stopień komplementarności planowanego przedsięwzięcia z dotychczas zrealizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków europejskich.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 22 września 2015 r. i zakończy się 06 października 2015 r.

Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie naboru za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

Analityk DC CENTRUM

Lubimy dzielić się wiedzą

Dzięki naszym klientom zdobyliśmy ogromne doświadczenie w biznesie. Chcemy się nim dzielić, żebyś Ty mógł zawsze skorzystać z tej wiedzy.

Darmowa wycena

Oferujemy szerokie usługi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Sprawdź naszą ofertę.

 

Więcej artykułów

Zobacz wszystkie