Dofinansowanie dla podkarpackich przedsiębiorców – 1.4. Wsparcie MŚP

W dniach 19.01.2016r. do 31.03.2016r. podkarpaccy przedsiębiorcy mają szansę otrzymać dofinansowanie na rozwój swoich firm w ramach konkursu 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Na co możemy przeznaczyć środki?

Konkurs 1.4.1. Dotacje bezpośrednie jest typowym konkursem inwestycyjnym, w którym otrzymane  środki zaangażować można głównie w zakup maszyn, urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym przedsiębiorstwo wprowadzi na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty bądź usługi.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu?

Zgodnie z regulaminem konkursu, beneficjentami dotacji mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające na rynku nie krócej niż 12 miesięcy.

Ile wynosi intensywność wsparcia?

Podkarpaccy przedsiębiorcy, podobnie ja z czterech innych województwa tzw. Polski Wschodniej mogą liczyć na najwyższą intensywność wsparcia spośród wszystkich województw w obecnej perspektywie dotacyjnej 2014-2020. Mikro- oraz małe przedsiębiorstwa mają szansę otrzymać nawet 70% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu, średnie przedsiębiorstwa – 60%. Przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych należy zweryfikować przynależność przedsiębiorstwa do sektora MŚP, biorąc również pod uwagę powiązania osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami.

Co jeszcze warto wiedzieć o poddziałaniu 1.4.1. ?

Bez wątpienia jedną z istotniejszych kwestii jest kwota dofinansowania, o jaką przedsiębiorstwo może ubiegać się w ramach poddziałania. Wnioskodawcy, którzy nie przewidują w ramach projektu wdrażania prac badawczo-rozwojowych mogą ubiegać się o kwotę wynoszącą maksymalnie 4 mln PLN. Przedsiębiorcy, wprowadzający nowy/ ulepszony produkt będący wynikiem prac B+R mogą wnioskować o 10 mln PLN.

Jakie są szanse uzyskania dofinansowania?

Ocena wniosków w konkursach unijnych podzielona została na 2 etapy. Pierwszy z nich to ocena formalna, drugi – merytoryczna. W ramach drugiej części projekty weryfikowane są pod kątem opublikowanych wcześniej kryteriów wyboru projektów. W konkursie 1.4.1. wyznaczonych zostało 8 kryteriów, w ramach których dany projekt może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Ocenie podlegać będzie m.in. innowacyjność produktu finalnego, wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, wdrażanie wyników prac B+R oraz lokalizacja przedsięwzięcia. Preferencję uzyskają wnioskodawcy planujący realizację projektu na terenach wiejskich, o wysokim stopniu bezrobocia. Punktowana jest również przynależność do klastra lub stowarzyszenia branżowego.

Jakie są koszty kwalifikowalne w ramach konkursu?

Jednym z załączników do regulaminu konkursu jest katalog wydatków kwalifikowalnych, który obejmuje m.in. roboty budowlane, nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, prawa autorskie) oraz spłatę rat kapitałowych leasingu finansowego.

Przydatne linki:

Ogłoszenie konkursu

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-wsparcie-msp-141-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp/

Definicja MŚP według Ministerstwa Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Definicja+MSP

Oficjalna strona Funduszy Europejskich

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Lubimy dzielić się wiedzą

Dzięki naszym klientom zdobyliśmy ogromne doświadczenie w biznesie. Chcemy się nim dzielić, żebyś Ty mógł zawsze skorzystać z tej wiedzy.

Darmowa wycena

Oferujemy szerokie usługi dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Sprawdź naszą ofertę.

 

Więcej artykułów

Zobacz wszystkie